Pamiętajmy o stypendiach!

Wstęp: 

Do 09.09.2011 można jeszcze ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników, a do 15.09.2011 o stypendia szkolne. Sprawdź, czy jesteś osobą uprawnioną.

1. Na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników uprzejmie informujemy:

 • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje bez względu na wysokość dochodu w rodzinie uczniom słabo widzącym, niesłyszącym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa z art. 71b ust 3 ustawy o systemie oświaty realizującym w roku szkolnym 2011/2012obowiązek szkolny lub nauki. Oznacza to, że odnosi się ten zapis do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 w terminie do 9 września br.
 • Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu -należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu dowodu zakupu ( paragon, rachunek, faktura VAT, oświadczenie ) do wysokości obowiązującej wartości pomocy.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie m. Sopotu

 • Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
  - rodzice lub pełnoletni uczniowie, po zasięgnięciu opinii dyrektora odpowiedniego typu szkoły,
  - dyrektorzy odpowiedniego typu szkoły
 • Integralną częścią wniosku o udzielenie pomocy materialnej jest zaświadczenie o wysokości wszystkich osiągniętych dochodów netto łącznie z wys. alimentów, zasiłkiem z Urzędu Pracy, dochodami w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku /tj. sierpniu/, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota o której mowa w ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj, 351,-zł. netto.

Wydatki, na które zostanie przyznane stypendium szkolne należy udokumentować fakturami (rachunkami) wystawionymi na osobę/opiekuna lub pełnoletniego ucznia, na którą wydano decyzję. Data wystawienia faktur/rachunków powinna się zawierać w okresie od 1 lipca do 15 grudnia danego roku.

 • Faktury /rachunki należy składać do 15 grudnia w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, natomiast w Wydziale Oświaty w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły niepublicznej, lub poza Sopotem. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia faktury.

3. Udzielanie stypendium Miasta Sopotu wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych – mieszkańcom Sopotu oraz studentom obcokrajowcom polskiego pochodzenia studiujących w Trójmieście

 • Udzielanie stypendium Miasta Sopotu wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych – mieszkańcom Sopotu oraz studentom obcokrajowcom polskiego pochodzenia studiujących w Trójmieście
 • Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
  - dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  - rodzice lub prawni opiekunowie ucznia
  - rektorzy wyższych uczelni
  - studenci

  Należy złożyć:
  -wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez dyrektora szkoły*/dziekana szkoły wyższej

  * wniosek o stypendium dla uczniów klas I szkół gimnazjalnych oraz klas I szkółponadgimnazjalnych powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, której sąabsolwentami – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole programowo wyższej (odpowiednio gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej)

  - kserokopie dokumentów, potwierdzających osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia etc) z adnotacją szkoły/uczelni „za zgodność z oryginałem”

  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty w następujących terminach:
  - do 15 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
  - do 15 października – studenci

Odwiedź też zakładkę "Stypendia", znajdziesz tam wzory wniosków i więcej informacji.
 

beznazwy.png
Dział: