XVIII Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

Wstęp: 

Osiemnasty raz zwracamy się do młodych twórców
z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski.

XVIII Tarnogórski Konkurs Poetycki
imienia ks. Jana Twardowskiego
pod patronatem Burmistrza miasta Tarnowskie Góry

 
    Osiemnasty raz zwracamy się do młodych twórców z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski.
Poezja ks. Jana „od mrówki, ważki, biedronki” łączy humor z powagą, rzeczom małym, szczegółom nadaje rangę wielkości, uczy zachwytu nad światem, wielkiej miłości do ludzi. Niepowtarzalny klimat wierszy ks. Jana Twardowskiego, prostszych od wspaniałej poezji, tworzy jego ciepła i pełna humoru obserwacja świata i człowieka. Poeta żartobliwie pisze o tych przeżyciach w jednym ze swoich wierszy (…)koziołkafiknąłem z obłoków.
Mamy nadzieję, że ta refleksja będzie inspirowała do poetyckich rozmyślań nad światem i życiem,            do dzielenia się własnymi przeżyciami.
Oczekujemy, jak zawsze, od P.T. Autorów nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody i humoru .
 
Organizatorzy
1.    Organizatorzy konkursu:
Wydział Kultury i Promocji Miasta- Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach
Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego
 
2.    Uczestnicy:
-          starsze klasy szkół podstawowych (A)
-          klasy gimnazjalne (B)
-          młodzież szkół ponadgimnazjalnych (C)
-          młodzież do 26 roku życia, studiująca lub pracująca (D)
 
3.    Prace:
Trzy utwory (wiersze - wyłącznie maszynopis, format A4), każdy w pięciu egzemplarzach, dotąd nigdzie niepublikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dokładne dane personalne autora(imię i nazwisko, data urodzenia, typ szkoły, adres, e- mail i oświadczenie o autorstwie prac              z własnoręcznym podpisem !).
Termin nadsyłania prac upływa 04.05.2011r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
4.    Nadsyłanie prac:
Na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4
z dopiskiem Tarnogórski Konkurs Poetycki i symbolem literowym (A, B, C, D) oznaczającym kategorię wiekową. [Nadesłanie prac jest wyrażeniem zgody na ich publikację i na przetwarzanie danych osobowych                 dla realizacji konkursu.]
 
5.    Nagrody:
Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla autorów najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie tomiku poezji.[Honorarium za druk nieprzewidujemy.]
 
6.    Rozstrzygnięcie konkursu:
Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi 10.06.2011 r. o godz.16.00 w auli Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych, ul. Legionów 35. Zaproszeni są wszyscy uczestnicy.
 
7.    Informacje:
p. Stanisława Szymczyk – sekretarz Konkursu, e- mail: tkpoetycki@gazeta.pl
p. Barbara Dąbrowska – Wydział Kultury Promocji Miasta 0/32 39-33-858  (do 16.00) e- mail: b.dabrowska@tarnowskiegory.pl
 

ks. Jan Twardowski.jpg