IV Trójmiejski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - "ŻYCIE W PRL- Fotografia z tamtych lat"

Wstęp: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie Ogłasza IV TRÓJMIEJSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  pt. "Ale to już było ..." - życie w PRL.
 Temat  czwartej edycji konkursu:  "Fotografia z tamtych lat"

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
ogłasza
 
IV TRÓJMIEJSKI KONKURS
 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
 pt. "Ale to już było ..." - życie w PRL.

 
Temat  czwartej edycji konkursu: 
 
"Fotografia z tamtych lat"
 
REGULAMIN  KONKURSU
 
 I. ORGANIZATORZY:
            Organizatorem konkursu jest  III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
w Sopocie.
            Współorganizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ASP w Gdańsku.
            Patronat nad konkursem sprawuje:
Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu.
 
 II. CELE  KONKURSU:
·         Utrwalenie pamięci o realiach życia w PRL.
·         Poszerzenie wiedzy młodzieży o życiu codziennym ich rodziców i dziadków.          
·         Budowanie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.
·         Rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego młodzieży.
·         Poznanie politycznych, społecznych i historycznych uwarunkowań rzeczywistości peerelowskiej.
·         Poznanie najnowszej historii ojczyzny i jej wpływu na współczesne życie społeczne i polityczne Polski.
·         Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży.
 
 III. ORGANIZACJA KONKURSU:
 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Trójmiasta.
 
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach o następujących kryteriach:
 
·         Prace literackie:
            Prace w dowolnej formie literackiej (np.: wspomnienie, esej, nowela, reportaż, wywiad itd.)       powinny być w maszynopisie - rozmiar czcionki nie mniejszy niż 12 - , zawarte ( najwyżej )      na 3 stronach A-4.
 Uwaga:
            Fotografie, dokumenty i inne materiały wykorzystane w pracach uczniów powinny być opisane, zeskanowane lub skserowane.
 
·         Teledysk (wideoklip)
            Prace autorskie uczniów winny trwać nie dłużej niż 4 min. i być zapisane na płycie CD,             ewentualnie na pendrive w programach powszechnie używanych. Inspiracją do nagrania         teledysku powinna być fotografia: rodzinna, "gazetowa", osobista czy pochodząca z    innych źródeł (np.od kolegi, sąsiada, z muzeum, itp.) umieszczona na początku       ( "otwarcie" ) wideoklipu. Teledysk może mieć formę karaoke, nowej aranżacji starego,             peerelowskiego przeboju bądź oryginalnej formy muzycznej.
Dopuszcza się współautorstwo w tworzeniu prac ( maksimum dwie osoby ).
 
 IV. TERMINY:
 
            Prace należy przesłać pocztą do końca marca2016 r. na adres: III LO w Sopocie (ul.Oskara Kolberga 15,  81-881 Sopot) lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem na kopercie:  IV TRÓJMIEJSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  pt. "Ale to już było ..." - życie w PRL.
 
Ogłoszenie wyników nastąpi  na stronie internetowej III LO w Sopocie: www.3lo.sopot.pl
 
 Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
 
 V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
            Na odwrocie opakowania pracy konkursowej powinno znajdować się „godło” autora oraz tytuł konkursu. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z tym samym godłem, wewnątrz której powinna znaleźć się metryczka zawierająca imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły (lub adres domowy), imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane (liczy się data stempla pocztowego).
 Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
 
 Prace nie mogły być wcześniej publikowane pod rygorem dyskwalifikacji.
 Decyzje komisji konkursowej mają charakter ostateczny.
 
 VI. OCENA PRAC:
 
            Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także wyróżnienia.       
 Ocenie podlegać będą:
 - zgodność z tematyką konkursu,
 - wartość merytoryczna,
 - walory artystyczne,
 - oryginalność i pomysłowość formy,
 - poprawność językowa.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
 
 VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
 
            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu w kwietniu2016 r.
O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy powiadomią uczestników drogą elektroniczną.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej III LO w Sopocie.
 Organizator wraz z współorganizatorami konkursu zastrzegają sobie prawo do umieszczenia najlepszych prac na stronie internetowej.
 

130913_zacheta015.jpg
images062EYHQ3.jpg
imagesT0KSZOEH.jpg