Porozumienie z Akademią Morską w Gdyni

Wstęp: 

W dniu 19 listopada 2015 roku zawarto porozumienie pomiędzy: Akademią Morską w Gdyni-Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

W dniu 19 listopada 2015 roku zawarto

Porozumienie

 
 pomiędzy:
Akademią Morską w Gdyni
-Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa


reprezentowaną przez:

 1. Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotra Jędrzejowicza
 2. Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego

a
III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły mgr Annę Miękus
Strony zadeklarowały obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz przygotowania do studiów uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.
W celu realizacji określonych w § 1 celów wskazane Wydział zobowiązuje się w ramach możliwości do:
 organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów III LO w Sopocie,

 1. prowadzenia wykładów tematycznych,
 2. umożliwienia uczniom III LO w Sopocie uczestnictwa w działalności studenckich kół naukowych,
 3. umożliwienia uczniom III LO udziału w przedsięwzięciach o charakterze dydaktycznym, naukowym oraz informacyjno-promocyjnym (prezentacje, wykłady otwarte, projekty badawcze itp.), a także w konkursach przedmiotowych, w przypadku ich organizacji przez wskazane Wydziały,
 4. wspomagania w sferze dydaktycznej uczniów III LO szczególnie uzdolnionych,
 5. promowania III LO jako szkoły współpracującej z Akademią Morską w Gdyni.

 
W celu realizacji określonych w § 1 celów III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie deklaruje:

 1. umożliwienie w ustalonych terminach i formach organizacji prezentacji dotyczących studiów,
 2. stworzenie wskazanym Wydziałom możliwości przekazywania w formie dostępnej dla zainteresowanych uczniów informacji dotyczących oferty uczelni i organizowanych przez nią inicjatyw,
 3. udział w realizacji innych form współpracy owocujących doskonaleniem dotychczasowych przedsięwzięć,
 4. promowania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Gdyni, jako wydziałów wyższej uczelni współpracującej z III LO w Sopocie.

 
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącym  klas geograficzno – matematycznych pod kierunkiem Pani Ewy Endraszki będą uczestniczyli w zajęciach Akademii Morskiej w Gdyni z zakresu :
 
·         Gospodarka przestrzenna  i regionalna
·         Innowacyjność w gospodarce globalnej
·         Modelowanie procesów biznesowych
·         Podstawy  analizy danych biznesowych
·         Prognozowanie i analiza rynku
·         Prawo  gospodarcze
·         Społeczna odpowiedzialność biznesu
·         Społeczeństwo informacyjne
·         Internet w biznesie
·         Turystyka morska i nadmorska
 
 

001 kopia.jpg
02.jpg
01 porozumienie 19 list 2015.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
05.jpg