Zamówienia publiczne

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie


 

OGŁOSZENIE:

12.09.2014
III Liceum Ogólnokształcące                 
im. Agnieszki Osieckiej
w Sopocie
 
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
SPECJALISTA   DO  SPRAW    PŁAC

Niezbędne wymagania:
 
1.      obywatelstwo polskie;
2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3.       osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi     
       gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
4.       wykształcenie co najmniej średnie, o specjalności rachunkowość
5.      znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów ustawy o podatku              dochodowym od osób fizycznych.
6.      praktyczna znajomość obsługi systemów kadrowo-płacowych PROGMAN
7.      praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office ( Word, EXCEL)
 
Dodatkowe atuty:
 
1. samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność
2. umiejętność organizacji pracy własne,
3. umiejętność pracy zespołowej
4. znajomość rachunkowości budżetowej
5. znajomość przepisów wynikających z zapisów KN
 
Zakres obowiązków:
 
 1. naliczanie i sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wpłat:
         - wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę,
         - wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami   
            fizycznymi,
         -  świadczeń z ZFŚS
2. wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę ubezpieczeń społecznych, ustawę o  
    powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym osób  
    fizycznych,
3. przygotowywanie wymaganych zestawień w zakresie realizowanych zadań,
4. przygotowywanie do archiwizacji wytworzonej dokumentacji.
 
 Warunki pracy:
 
1.      wymiar czasu pracy: 0,25 etatu, 10 godzin tygodniowo
2.      miejsce pracy: III LO w Sopocie ul. Kolberga 15
3.      specyfika pracy: praca przy komputerze

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny;
2.  życiorys (CV);
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5.  kserokopia świadectwa/ dyplomu potwierdzających wykształcenie;
6.  kserokopie świadectw pracy;
7.  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.
8. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 ,poz. 926
z póź. .zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póź. .zm.)".

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego  w Sopocie
ul. Kolberga 15, w terminie  do 25.09.2014r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego  w Sopocie  po  wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP III Liceum Ogólnokształcącego  w Sopocie  oraz BIP Urzędu Miasta Sopotu.

 
Wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
Danuta Klapper-Szczucka
 
 
Ogłoszenie:

Sopot, 26.09.2014r.
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

III Liceum Ogólnokształcące
 81-881 Sopot
ul . Kolberga 15
 
 
 
 
 
Specjalista ds. płac
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka spełniająca wymagania formalne:
- Marzena  Nerkowska zamieszkała w Gdańsku
 

Wicedyrektor
Danuta Klapper-Szczucka
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
SPECJALISTY DO SPRAW PŁAC
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
W SOPOCIE

 
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru   na ww. stanowisko wybrana została  p. Marzena  Nerkowska  – zamieszkała w Gdańsku.
 
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
   Pani Marzena Nerkowska, kandydatka wykazała się wnikliwą znajomością prawa pracy,   ubezpieczeń społecznych, przepisów ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  Karty Nauczyciela. Udowodniła praktyczną znajomość systemu elektronicznego  kadrowo-płacowego Progman oraz programu Excel.
 
 
 
                                                                                                                   Wicedyrektor
Danuta Klapper-Szczucka