Statut prawny

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
Statut prawny szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest miasto Gmina Sopot

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest

Kuratorium Oświaty w Gdańsku